Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi

Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi ,Mevlevi hattatlarımız dandır. Mehmed Şefik Efendinin şakirdidir.Fakat eserlerinden anladığımız kadarıyla bir başka hocadan talik dersleri almış olma ihtimali vardır. H.1284 tarihli bir levhası Divan Edebiyatı müzesinde 358 numarada kayıtlıdır. Mehmed Mecdi Efendi tarafından H.1278 yılında intihsa edilen “TACİZDE RİSALESİ”,Şam’da “Sülüs yazısı yazma Rehberi” adıyla taş…

Hattat Sultan III.Ahmed

Hattat Sultan III.Ahmed Hattat Sultan III.Ahmed, Osmanlı imparatorluğunda garplılaşma hareketlerinin başladığı devirde tahta geçen III.Ahmet, güzel sanatlarla ilgilenen bir padişahtır. Edebiyat ve bilhassa hat saatı üzerine çalışmış, devrinin ünlü hattatı Hafız Osman dan ders ve icazet almıştır. Zamanında güzel sanatlar ile uğraşan birçok kimseyi korumuştur. Bunlar arasında 17.yüzyıl Turk hat sanatının tanınmış simalarından Yedikuleli Abdullah…

Hattat Seyyid Abdülbaki Lalizade bin Mehmed

Hattat Seyyid Abdülbaki Lalizade bin Mehmed Hattat Seyyid Abdülbaki Lalizade bin Mehmed,İstanbul’ludur. Büyükbabası La’li Ali efendi I.Ahmed zamanında Reisülküttab(hariciye nazırı) idi.Babası Anadolu Kazaskeri Mehmed efendi Kıbrıs’ta sürgünde iken vefat etmiştir. Kendisi derece derece terfi ederek İstanbul Kadısı oldu. Fakat kısa samanda istifa etti.Talik yazıyı Kazasker Abdülbaki arif efendi’den öğrenmişti. Bir çok el yazması kitap intinsah…

Yahya bin Osman Yahya Fahreddin

Yahya bin Osman Yahya Fahreddin Yahya bin Osman Yahya Fahreddin İstanbul’un Tophane semtinde yaşayan Yahya, buradaki Karabaş Tekkesi şeyhi Hüseyin Efendi’nin akrabası idi. Tekkenin bitişiğinde bir hücrede otururdu. Bir gün Tophane’de Kılıç Ali Paşa Câmii’nin celî yazılarını yazmış olan Demircikulu Yusuf Efendi’nin tekkenin ön tarafında bulunan mezarını temizlerken topraklar içinde bulduğu bir kamış kalemi hayra…