Hattatlar | Bu sayfalarımızda hat sanatının doğuşundan itibaren önemli köşe taşları olan hattatların hayat hikayelerini bulabilirsiniz. Hattatlarımız Hat Yazarları, İslam dönemi, Osmanlı döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgiler.

Hattat Mustafa bin Abdullah Katip Çelebi 

Hattat Mustafa bin Abdullah Katip Çelebi Hattat Mustafa bin Abdullah Katip Çelebi  İstanbul’ludur. H.1017 yılında doğmuş ve H.1067 yılında vefat etmiştir.Osmanlı döneminin en meşhur kitaplarından Kitab-ı Cihannuma’nın yazarıdır. Katip Çelebi 2 kez Kitab-ı Cihannümayı yazmaya başlamışsa da her ikiside yarım kalmıştır.H.1732 yılında İbrahim Müteferrika tarafından basılan kitabın ne kadarının Katip Çelebi tarafından yazıldığı ne kadarının…

Hattat Ahmed Muhtar Hilmi bin Elhac Yusuf Ağa ,Amedi ,Diyarbakıri

Hattat Ahmed Muhtar Hilmi bin Elhac Yusuf Ağa ,Amedi ,Diyarbakıri Hattat Ahmed Muhtar Hilmi bin Elhac Yusuf Ağa ,Amedi ,Diyarbakıri  İslam âlimi, müftü, mutasavvıf (D. 25 Nisan 1838, Diyarbekir – Ö. 10 Mart 1902, Diyarbekir). Hem İslami ilimlerde, hem tasavvuf yolunda önemli bir zat olarak tanınan ve “Mevlâna” lakabıyla da bilinen Ahmed Muhtar Hilmi Efendi,…

Hattat Ahmed Hamid Dede Nazifzade

Hattat Ahmed Hamid Dede Nazifzade Hattat Ahmed Hamid Dede Nazifzade 1165 yılında İstanbul’da doğmuştur. Şiirlerinde Hamid mahlasını kullanırdı. Hacı ağandan Nazif Efendinin  oğludur.1187 yılında kethüda kalemine memur olmuş bazı mühim vazifeler de bulunduktan sonra Galata Mevlevihane’si şeyhi meşhur şair Galip Dede’ye bağlanarak memuriyet hayatından uzaklaşmış, Yeniköy’deki yalısında inzivaya çekilmiştir. Gayet güzel talik yazarmış. Galata Mevlevihane’sinde…

Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi

Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi Hattat Seyyid Mehmed Mecdi Efendi ,Mevlevi hattatlarımız dandır. Mehmed Şefik Efendinin şakirdidir.Fakat eserlerinden anladığımız kadarıyla bir başka hocadan talik dersleri almış olma ihtimali vardır. H.1284 tarihli bir levhası Divan Edebiyatı müzesinde 358 numarada kayıtlıdır. Mehmed Mecdi Efendi tarafından H.1278 yılında intihsa edilen “TACİZDE RİSALESİ”,Şam’da “Sülüs yazısı yazma Rehberi” adıyla taş…

Hattat Sultan III.Ahmed

Hattat Sultan III.Ahmed Hattat Sultan III.Ahmed, Osmanlı imparatorluğunda garplılaşma hareketlerinin başladığı devirde tahta geçen III.Ahmet, güzel sanatlarla ilgilenen bir padişahtır. Edebiyat ve bilhassa hat saatı üzerine çalışmış, devrinin ünlü hattatı Hafız Osman dan ders ve icazet almıştır. Zamanında güzel sanatlar ile uğraşan birçok kimseyi korumuştur. Bunlar arasında 17.yüzyıl Turk hat sanatının tanınmış simalarından Yedikuleli Abdullah…

Hattat Seyyid Abdülbaki Lalizade bin Mehmed

Hattat Seyyid Abdülbaki Lalizade bin Mehmed Hattat Seyyid Abdülbaki Lalizade bin Mehmed,İstanbul’ludur. Büyükbabası La’li Ali efendi I.Ahmed zamanında Reisülküttab(hariciye nazırı) idi.Babası Anadolu Kazaskeri Mehmed efendi Kıbrıs’ta sürgünde iken vefat etmiştir. Kendisi derece derece terfi ederek İstanbul Kadısı oldu. Fakat kısa samanda istifa etti.Talik yazıyı Kazasker Abdülbaki arif efendi’den öğrenmişti. Bir çok el yazması kitap intinsah…

Yahya bin Osman Yahya Fahreddin

Yahya bin Osman Yahya Fahreddin Yahya bin Osman Yahya Fahreddin İstanbul’un Tophane semtinde yaşayan Yahya, buradaki Karabaş Tekkesi şeyhi Hüseyin Efendi’nin akrabası idi. Tekkenin bitişiğinde bir hücrede otururdu. Bir gün Tophane’de Kılıç Ali Paşa Câmii’nin celî yazılarını yazmış olan Demircikulu Yusuf Efendi’nin tekkenin ön tarafında bulunan mezarını temizlerken topraklar içinde bulduğu bir kamış kalemi hayra…