Hattatlar | Bu sayfalarımızda hat sanatının doğuşundan itibaren önemli köşe taşları olan hattatların hayat hikayelerini bulabilirsiniz. Hattatlarımız Hat Yazarları, İslam dönemi, Osmanlı döneminin en meşhur hattatları ile ilgili eser ve bilgiler.

Hattat Mîr İmâdü’l-Hasenî

Hattat Mîr İmâdü’l-Hasenî H. 961 (1554)’de Kazvin’de doğdu. Safevîler devrinin ünlü nesta’lik hattat ve şairidir. Mîr İmâd ve İmâdü’l-Mülk diye meşhurdur. İlk tahsilini Kazvin’de yapan İmâd, nesta’lik yazıyı Mâlik Deylemî’den meşk etti. Daha sonra Muhammed Hüseyin-i Tebrîzî adlı hattattan bu sahadaki bilgi ve maharetini geliştirdi. Mehdi Beyânî, babasını İbrahim olarak kaydederken, Müstakimzâde Hüseyin olrak nakleder.…

Hattat Abdullah Kırımi

Hattat Abdullah Kırımi Hattat Abdullah Kırımi Kırım’dan geldi. Mustafa Dede’nin oğlu Derviş Mehmet’ten sülüs ve nesih hattı öğrenerek icazet aldı. Adı Kanuni Sultan Süleyman döneminde parladı. Yeni bir yazı tarzı icat etmek istedi. Sülüs yazıda Ahmad Şah Tayyib’in tarzına benzer bir yol benimsedi. Nesih yazıda sin harfinin dişlerini keskin  ve yüksek yapıyordu. Fakat sonunda başarılı…

Hattat Üsküdarlı Hasan Çelebi

Hattat üsküdarlı hasan çelebi Hattat üsküdarlı hasan çelebi , Ahmed Karahisarî’nin talebesi, evlatlığı ve üslûbunun temsilcileri arasında yer alır. Hasan Çelebi, hocası Karahisarî kadar ünlü bir san’atkârdır. Süleymâniye ve Edirne Selimiye Câmileri taşa mahkûk kitâbe ve çini üzerindeki yazılar Hasan Çelebi’nin eseridir. Evliya Çelebi’nin kaydına göre, Selimiye’nin yazılarına nezaret eden Hasan Çelebi’nin bir gözüne kireç…

Hattat Ahmed Karahisari

Hattat Ahmed Karahisari Hattat Ahmed Karahisari 1468 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Esedullah Kirmani’den hattı öğrendi. Celî ve sülüs halta ustalığının doruğuna ulaştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak devri olan Sultan Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni devrinde yaşadı. Sultan Bayezid’in teşvikiyle Yakut Musta’sımi’nin yazılarını inceleyerek altı çeşit yazıyı yeni üslup ve karakterde yazdı. Müsenna adı verilen celî…

Şeyh Hamdullah

Şeyh Hamdullah İslam yazı sanatını zirveye taşıyan hattat olarak tanımlanan Şeyh Hamdullah Amasya’da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte tarihçiler 1426-1429 olabileceğini kaydetmekte. Hamdullah Çelebi, dini ilimleri ve edebi bilgileri devrinin meşhur alimi Şehzade II. Bayezid ve Ahmed’in hocası Hatip Kasım Efendi’den tahsil etmiş, ileri seviyede Arapça öğrenmiş. İlk hat hocası Sufi Yahya Çelebi-zade…

Hattat Ali bin Yahya Sufi

Hattat Ali bin Yahya Sufi Hattat Ali bin Yahya Sufi Ali B. Yahya Sûfî, Yahya Sûfi’nin oğludur. Fatih devri hattatlarından olup özellikle celî sülüs ve müsennâ yazıda üstat idi. Celî sülüste açtığı çığır Râkım’a kadar devam etmiştir. Yazılarında harflerin tenasübü, terkibin mükemmeliyeti ve harflerin satıra dizilişteki başarısı, hemen fark edilir. Hattat Ali bin Yahya Sufi Kaynak:…

Hattat Yahya Sufi

Hattat Yahya Sufi Hattat Yahya Sufi Osmanlı döneminde yazıda görülen ilk ciddi gelişmeyi Hattat Yahya Sûfi ve oğlu Ali b.Yahya Sûfi’nin kaydettiği ifade ediliyor. Yahya Sûfi’nin Fatih Camii avlu pencerelerinde iç ve dış kısmında bulunan yazıları da bunun göstergesi. Fatih Devri’nin ünlü hattatı Yahya es-Sûfî’nin Aklâm-ı sitte ve celî sülüste üstaddır. Edirneli Yahyâ Sûfî, hat…

Yakut-i ibn-i Abdül-Musta’sımi

Yakut-i ibn-i Abdül-Musta’sımi Yakut-i ibn-i Abdül-Musta’sımi Bağdatlı İbn Mukle’nin geometri bilgisiyle yazının ana ölçülerini bir sistem olarak ortaya koymasından sonra yine Bağdat’ta yetişen Hattat Ali b. Hilal (ö.1032) hat sanatını geliştirmeye devam etti. Ali b. Hilal’dan 200 sene sonra, son Abbasi Halifesi Mustasım Billah’ın döneminde yaşayan Yakut El-Müstasımi’nin (ö. 1298) gayretiyle ise kaidelerle güzelleştirildi. Kendi…

Ali bin Hilal (İbn Bevvab)

Ali bin Hilal (İbn Bevvâb) Ali bin Hilal (İbn Bevvab) İbn Mukle’nin geometri bilgisi sayesinde geliştirdiği ve yazının ana ölçülerini bir sistem olarak ortaya koymasıyla altı çeşit yazı (aklam-ı sitte) muhakkak, reyhani, sülüs, nesih, tevki ve rika ortaya çıktı. Bu altı çeşit yazı, bir asır sonra Bağdat’ta yetişen Arap asıllı Hattat Ali b. Hilal (ö.1032)’in…

Hattat Mehmed bin Mustafa Hezarfen Bursevi

Hattat Mehmed bin Mustafa Hezarfen Bursevi Hattat Mehmed bin Mustafa Hezarfen Bursevi Bursa’lıdır.Pek çok alanda bilgili ve marifet sahibi olduğu için kendisine “Hezarfen-Bin marifetli” demişlerdir. Her türlü yazıyı yazar, tezhib yapar, kağıdın lekelerini çıkarır ,deliklerini kapatır, her cins vazonun çatlaklarını tamir eder, süsleme motifleri çizerdi. Sülüs ve neshi Hafız Osman’ın talebesi Kürdzade İbrahim Efendi’den öğrendikten…