Eğrikapılı Mehmed Rasim

Eğrikapılı Mehmed Rasim

Eğrikapılı Mehmed Rasim 1687 yılında dünyaya geldi. İlk derslerini babası Yusuf Efendi’den, daha sonra saray hocası Yedi Kuleli Seyyid Abdullah Efendi’den meşk ederek, altı çeşit yazıdan icazet aldı. Sadrazam Şehit Ali Paşa tarafından, Galata’da açılan Saray-ı Hümayun’un meşk hocalığına tayin edildi.

1737’de yeni talik hocası Mustafa Efendi’den boşalan saray hat hocalığına atanarak saray kâtibi oldu. Enam, Delail, Evrad, vakfiye ve altı çeşit yazıda muhtelif murakka ve kıtalar yazdı. 1755 yılında vefat etti.

Hattat Eğrikapılı Mehmed Rasim Kimdir?

Molla Aşkî Cami İmâmı Yusuf Efendi’nin oğlu olarak H. 1099/M. 1688 yılında İstanbul Eğrikapı’da dünyaya geldi. Eğitimini ve ilk yazı derslerini babasından aldıktan sonra, tekemmül için Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’ye devam etti. H. 1117/M. 1705 yılında, henüz onsekiz yaşında olduğu halde aklâm-ı sitteden icâzet aldı.

Kısa zamanda hocasının takdirini kazanınca, onun tavsiyesi ile bir müddet Nevşehirli Dâmâd İbrahim Paşa’nın oğlu Genç Mehmed Paşa’ya meşk hocası oldu. Hüsn-i hattaki mahâreti, kendisi de hattat olan Sultan 3. Ahmed’in dikkatini çektiğinden, H. 1126/M. 1714 yılında, Şehîd Alî Paşa’nın delâletiyle Galata Sarayı’nın meşk hocalığına tayin edildi. 25 yıla yakın bir süre, her pazartesi günü Galata’ya giderek, gılmâna aklâm-ı sitte dersleri verdi.

Eğrikapılı Mehmed Rasim Sanat Anlayışı

Bu arada yaşı bir hayli ilerlemiş olmasına rağmen, yakın arkadaşı Kâtibzâde Mehmed Ref‘i Efendi’den ta’lik dersleri almaya başlamış, mukabele olarak da hocasına, sülüs ve nesih dersleri vermiştir. H. 1150/M. 1737 yılında icâzetini aldıktan bir müddet sonra, mevcut görevine ilâve olarak “kâtibü’s-saray-ı sultânî” ünvânı ile Topkapı Sarayı Meşkhânesi’ne ta’lik hocası olarak atanmıştır. H. 1169/M. 1755 yılında vefât ederek, ömrü boyunca oturduğu Eğrikapı civârına defnedilmiştir. Mezartaşı kitâbesi, tilmizlerinden Mestçizâde Ahmed Efendi tarafından yazılmıştır.