Sâmî Efendi

Sâmî Efendi

Sâmî Efendi. Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’ndeki mesâ’îsi esnâsında aldığı “Sâmî” mahlâsı ile nice asara ketebe düşmüş olan hattatımız, Boşnak Osmân Efendi’den öğrenmiş olduğu hat san’atında. Türk hat san’atının şüphesiz en önemli isimlerinden biridir. Mustafa Râkım Efendi’nin en değerli tilmizlerinden olan Mehmed Şâkir Recâ’î Efendi, Yesarizade Mustafa İzzet Efendi, Bekir Nâsih Efendi, Ebû-bekir Mümtâz Efendi gibi zamanın ünlü hattatlarından istifade ederek, hutut-ı mütenevvi’ada üstâd mertebesine erişmiş idi.

Bilhassa sülüs ve celisi ile celi ta’likte zamanının yeganesi olan Sâmî Efendi, bu münasebetle hattatlar arasında “reisü’l-hattâtîn” addedilirdi. Ayrıca nice zaman uhdesinde bulunan tuğrakeşliği de zirve noktasına taşımıştı. Özellikle 1893 yılından sonra san ‘atında kemal mertebesine ulaşmış olan Sâmî Efendi, İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin bir murakka’ından etkilenerek, “Mustafa Râkım’ın eksiklerini tamamlamış” ve onun ve ağabeyi İsmâ‘il Zühdî’nin adetâ hülâsâsı olan kendine mahsus şivesini ortaya koymağa başlamıştı.

Sizde Antikalarınızı Değerinde, Nakit Olarak Satmak için, Aşağıdaki seçeneklerden Bizlere ulaşabilir. Antika Hakkında Bilgi Alıp, Anında Antikalarınızı Satabilirsiniz. Detaylı Bilgi İçin İletişime Geçiniz..

Hattat Sami Efendi

Türk hat sanatının Osmanlı Dönemi’ndeki son önemli isimlerinden biri olan Sâmî Efendi’nin asıl ismi İsmâ‘il Hakkî’dır. Yorgancılar Kethüdâsı Hacı Mahmud Efendi’nin oğlu olarak H. 1253/M. 1837’de İstanbul’da doğmuştur. Sıbyân mektebinde okuduktan sonra Arapça ve Farsça öğrenmeye başlamışsa da, mâ‘işet darlığı nedeniyle ikmâl edemeyip H. 7 Şevvâl 1269/M. 14 Temmuz 1833’te 10 guruş ma’aşla Mâliyye Kalemi’nin hulefâlarından olmuştur.

H. 1272/M. 1855’te Mâliyye Kitâbeti Odası’na naklolunup on sene hizmetten sonra H. 1282/M. 1865’te “nâme-nüvis” ünvânıyla Dîvân-ı Hümâyûn Mühimme Kalemi’ne ta’yin olundu. Buradaki mesâ’îsi esnâsında, bilahâre iştihâr edeceği “Sâmî” mahlâsı verildi. H. 15 Rebi’ü’l-âhîr 1295/M. 18 Nisan 1878’ten itibâren uhdesinde bulunan Dîvân-ı Hümâyûn Dâ’iresi hutût-ı mütenevvi’a mu’allimliğine ilâve olarak 2000 guruş ma’aşla Nişân Kalemi Hulefâlığı’na ta’yin olunup H. 10 Şevvâl 1300/M. 14 Ağustos 1883’te kalemin mümeyyizliğine terfi’ edildi.

Hattat Sami Efendi Kimdir?

Özellikle celî yazılar üzerine yoğunlaşmış olan Sâmî Efendi’nin son derece titiz çalıştığı bilinmekteyse de, ardında bir hayli asar yadigar bırakmıştır. İstanbul’un birçok camisinde kağıd ve taş üzerine işlenmiş yazıları bulunan hattatın, değişik mezarlıklarda yazısı bulunan çok sayıda mezartaşı ile müze ve özel koleksiyonlarda da elvah-ı nefisesi mevcuttur.

Osmanlı Hat San’atının Son Üstâdı: Sami Efendi